Důležitá poučení

Obchodní podmínky

Účel obchodních podmínek : Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných v rámci podnikatelské činnosti dle Zákona o živnostenském podnikání, 455/91 Sb. Františka Bártíka (IČO 87168146). František Bártík je dále označován jako osoba označená zájmenem "já", ostatní smluvní strany jsou dále označována jako "klient", autorské dílo vzniklé na základě smlouvy o dílo, smlouvy licenční, kupní nebo jiné obdobné smlouvy s klientem je dále označováno jako "dílo". Tyto všeobecné obchodní podmínky lze překonat pouze výslovnou písemnou dohodou mezi mnou a klientem. (Tj. pokud Vám tyto podmínky nevyhovují můžeme jednat o jiných.) Obsah obchodních podmínek:

  1. Převádím veškerá svá přenositelná autorská práva k autorskému dílu na klienta, který získává tato práva exkluzivně. Kompilované programy předávám včetně jejich zdrojových kódů a nezbytné minimální programátorské dokumentace.
  2. Limitace škody způsobené vadami díla (softwaru) je celkově omezena na dvojnásobek plnění, které mi za zhotovení vadného softwaru klient poskytl, až do výše 100000 Kč. Smlouva je sjednána podle Obchodního zákoníku, 513/1991 Sb..
  3. Povinností klienta je řádně srozumitelně dostatečně podrobně specifikovat pracovní úkoly, dodat veškeré potřebné podklady uložené v běžných standardizovaných formátech a vyvíjet potřebnou součinnost nezbytnou pro zhotovení díla. Drobné změny, úpravy a nastavení díla provádím zdarma. Přidání podstatných náležitostí (např. rozšíření funkcionality), které nejsou uvedeny v pracovním zadání, provádím nejvýše jako zvlášť účtovanou vícepráci.
  4. Zavazuji se, že s klientem budu jednat o poskytnutí případných dalších navazujících služeb nad rámec původní dohody. Těmito službami jsou například nadstandardní technická podpora, školení zaměstnanců, rozšíření funkcionality softwarového řešení...
  5. Klient souhlasí s tím, že v případě bezdůvodného nedodržení smluvních povinností, jsem oprávněn informaci o tomto jednání v libovolném rozsahu a libovolným způsobem zveřejňovat a to včetně způsobů poškozující klientovo dobré jméno. (Jde především o nezaplacení za řádně odvedenou práci.)

Doložka o mlčenlivosti

V rámci výkonu své živnosti jsem vázán mlčenlivostí. Důvěrně sdělené osobní údaje, obchodní tajemství a jiné neveřejné informace budu využívat pouze v rozsahu a způsobem nezbytným k řádnému zhotovení díla.

Touto doložkou o mlčenlivosti (non disclosure agreement) jsem vázán, pouze vůči klientům kteří:

  1. dodrží všechny povinnosti, které mají vůči mě,
  2. neuvádějí nepravdivé nebo neúplné informace o kvalitě mých služeb.

Informace ze zákona

Identifikační údaje : viz stránka kontakt.

Povinné poučení o smluvách sjednaných na dálku : Ustanovení § 53 Občanského zákoníku Vám zakládá právo v určitých případech odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku (např. skrz Internet) ve lhůtě čtrnáti dnů. Citaci znění této normy naleznete zde. Předchozí dvě věty a uvedený odkaz jsou poučením (informací) zmiňovaným v odstavci 7 § 53 Občanského zákoníku, tudíž nedochází k nastavování lhůty pro odstoupení od smlouvy podle tohoto ustanovení.